You are here: Home Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rijschool Rijproces
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met
Rijschool Rijproces, alswel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool.
Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:
ARTIKEL 1
1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet
Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig
instructeurscertificaat.
1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de
examenkosten betaald hebt.
1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van
overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur
in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.
1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is
een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval,
weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt
een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen
aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:
ARTIKEL 2
2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud en
in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles moet je 16 jaar zijn. Tevens
dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de
leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan
nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders
heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde
tijd.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden
is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het
ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je
opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand,
medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de
lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te
verhalen op de leerling.
2.8 De leerling dient voldoende beschermende kleding en schoenen te dragen tijdens de motor en
bromfiets lessen,gebeurt dit niet dan is dit op eigen risico

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:
ARTIKEL 3
3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum
voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.
3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt
hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij
aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht
met de leerling.
b. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken
na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de Rijschool een incassobureau
in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.
3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig
benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de nietgereden uren worden gecrediteerd tegen de
pakketuurprijs. Bij het Top Totaal Pakket is er geen restitutie mogelijk op het eventueel niet gebruikte
Herexamen.

Rij(her)examen en Tussentijdse Toets:
ARTIKEL 4
4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling
toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen
komt te vervallen.
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft
de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de
leerling de kosten van één rijles te berekenen.

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten.
ARTIKEL 5
5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft
gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang
van de lessen.

Aanvullende afspraken:
ARTIKEL 6
6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan
schriftelijk worden vastgelegd.
6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Lespakketten:
ARTIKEL 7
7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het
praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst
extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse
uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.
7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig
theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden.
De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel
overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald
moeten worden).

Vrijwaring:
ARTIKEL 8
8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan
derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade
veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen
van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was,
dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan
worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een
aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke
medicijnen moet gebruiken.
8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan
bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter.
De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft
verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
(financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Geschillen.
ARTIKEL 9
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Contact

Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Woonplaats:
Aanvraag Voor:
Telefoonnummer: 
E-mailadres: