Algemene voorwaarden

Rijschool Rijproces


Algemene

voorwaarden


Auto - Bromfiets - Motor - Theorie

ALGEMENEVOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verzorgd door rijschool Rijproces anders tenzij schriftelijk overeengekomen. Indien een punt uit deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt afgeweken blijven de overgebleven punten onverminderd van kracht.

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken


ARTIKEL 1


1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.
1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de rijschool Rijproces gereserveerd met onder het ingeschreven rijschoolnummer 9311F4.
1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 rijschool Rijproces is niet verantwoordelijk voor annuleringen van examens door het CBR .
1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.


De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken


ARTIKEL 2


2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles moet je 16 en in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Tevens dient de leerling tijdens de rijlessen en het examen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik, rijontzegging naar waarheid aan de rijschool.
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
2.8 Rijproces zorgt voor beschermende kleding, helm en handschoenen. Wordt dit niet gedragen/gebruikt door de leerling dan doet de leerling dit op eigen risico. 2.9 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden


ARTIKEL 3


3.1 Betalingen kunnen contant of via de rekening van de rijschool worden betaald.
3.2 Betalingen van geleverde rijlessen en het praktijkexamen dienen voor aanvang van het praktijkexamen te zijn betaald. Rijproces behoudt zich anders het recht om het gereserveerde praktijkexamen geen doorgang te laten vinden voordat alle openstaande posten zijn betaald.
3.3. Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de kandidaat.
3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaald je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs.

3.6 Alle theorie en praktijkexamens van het CBR zijn btw-vrij.

Overeenkomsten van de les- en pakketovereenkomsten


ARTIKEL 4


4.1 Elke rijlesovereenkomst afgesloten (ook mondeling en telefonisch) tussen Rijproces en leerling worden als bindend beschouwd.
4.2 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)
b. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

4.3 Annuleren van een reeds afgesproken lespakket kan. Het lesgeld over de nog openstaande lessen inclusief praktijkexamen wordt naar rato terugbetaald minus 25% van het terug te betalen bedrag als vergoeding voor de gemaakte kosten en tijd.

4.4 Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd examen bij het CBR is niet mogelijk.

Pakket


_______

_______

_______


€_____

Pakket


_______

_______

_______


€_____

Pakket


_______

_______

_______


€_____

Pakket


_______

_______

_______


€_____


Lespakketten


ARTIKEL 5


5.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. Opdat moment geldend losse les tarief.

5.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden.
De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).Vrijwaring


ARTIKEL 6


6.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan
worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
6.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter.
De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft
verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
(financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.